1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความหมาย ความสำคัญของการศึกษาปฐมวัย

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการและทฤษฎีและจุดมุ่งหมายของการศึกษาปฐมวัย

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ วิวัฒนาการของการศึกษาปฐมวัย

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห(สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการศึกษาปฐมวัย

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห(ลักษณะการจัดการศึกษาในท้องถิ่นตามแนวคิด ทฤษฎี การศึกษาปฐมวัย

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของนิทานและหุ่น

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของนิทานและหุ่น

3. มีความรู้และทักษะในการแต่งนิทานและเล่านิทาน

4. มีความรู้และทักษะในการหุ่น ละคร โรงหุ่น

5. มีความรู้และทักษะในการเขียนบทเชิดหุ่น การพากย์ การเชิดหุ่นและการแสดงหุ่น

ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการที่มีต่อสุขภาพอนามัยและพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก หลักและวิธีการจัดอาหารสาหรับเด็กปฐมวัย การประกอบอาหารที่มีคุณค่า การให้ความรู้เรื่องโภชนาการที่มีต่อพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง ฝึกปฏิบัติประกอบอาหารที่มีคุณค่าสาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้อาหารที่มีในท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. บอกความหมาย ความสาคัญของอาหารหลัก 5 หมู่และสารอาหารได้

2. อธิบายหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับโภชนาการ

3. สรุปและวิเคราะห์ปัญหาทางโภชนาการของเด็กอายุ 2 – 3 ปีได้

4. บอกคุณค่าของอาหารหลัก 5 หมู่ได้

5. สามารถเลือกอาหาร จัดอาหารและเขียนรายการอาหารสาหรับเด็กปฐมวัยได้

6. มีทักษะในการประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวันสาหรับเด็กปฐมวัยได้

7. อธิบายบทบาทของครูในการส่งเสริม ช่วยเหลือในการบริการอาหารกลางวัน

8. สามารถให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการจัดอาหารสาหรับเด็กได้