ที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม ความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ การเน้นจริยธรรมของผู้บริหาร และจริยธรรมของพนักงาน กรณีศึกษาและตัวอย่างจริยธรรมทางธุรกิจ

แนวความคิด ปรัชญา และวิธีการปฏิบัติงานในการจัดการสำนักงาน บทบาทและหน้าที่งานสำนักงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน กระบวนการบริหารการจัดการสำนักงาน การจัดผังสำนักงาน การจัดสภาพแวดล้อมในสำนักงาน สายการดำเนินงาน การบริหารงานเอกสารและอุปกรณ์สำนักงาน การจัดระบบวิธีการปฏิบัติงานสำนักงาน รวมทั้งการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการจัดการสำนักงานสมัยใหม่ การจัดสภาพแวดล้อมภายในสำนักงาน การจัดระบบงานภายในสำนักงาน เช่น งานสารบรรณ งานพัสดุ การควบคุม การตรวจสอบติดตามและประเมินผล และอื่นๆ และการนำเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนงานสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะของธุรกิจประเภทต่าง ๆองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ เช่าน การจัดการ การบัญชี การเงิน การผลิต การบริหารบุคคล การบริหารสำนักงาน การตลาด เอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆแนวทางการประกอบธุรกิจ การประกันภัย ตลอดจนปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรของนักธุรกิจ

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ แนวคิดการจัดการ หลักและกระบวนการจัดการธุรกิจ เทคนิคต่างๆ ในการจัดการ การวางแผนการจัดองค์กร การจัดการงานบุคคล การจัดการงานวัดผล การแรงงานสัมพันธ์ การอานวยการ การประสานงาน การควบคุม การติดตามและประเมินผล การนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการ การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ ความรับผิดชอบและจริยธรรมจริยธรรม

จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ

1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการจัดการ

2. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักและกระบวนการจัดการธุรกิจ เทคนิคต่างๆ ในการจัดการ

3. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการ

4. สามารถนาแนวคิด และกระบวนการทางการการประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพได้

5. มีเจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีต่อหลักการจัดการ

ศึกษาถึงความสามารถในการใช้จิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ การบริหารบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเข้าใจผู้อื่น การให้คาปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจผู้ร่วมงาน จิตวิทยาในการบริหารงานเพื่อการแข่งขันเชิงธุรกิจ การปรับตัวทางสังคมและการตัดสินใจในการทางานร่วมกับผู้อื่น การบริหารความขัดแย้งและวิธีการคลี่คลายความขัดแย้ง

จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ

1. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์ของจิตวิทยาได้

2. เพื่อให้นักศึกษาระบุขอบเขตงานของจิตวิทยาธุรกิจได้

3. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายถึงทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องและการประยุกต์ใช้ในการทางานได้

4. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการและแนวทางในการพัฒนาตนเองได้