ศึกษาถึงวิธีการ และหลักการบัญชีที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำ เงื่อนไขต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการพิจารณา

เงินได้ รายจ่ายในการคำนวณเงินได้สุทธิ  การคิดค่าเสื่อมราคาในการคำนวณกำไรขาดทุนเพื่อเสียภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบันทึกสินทรัพย์และหนี้สิน ปัญหาและวิธีการปฏิบัติ รวมทั้ง

กรณีศึกษา

ศึกษาถึงหน่วยย่อยของรายวิชาการบัญชี  วิเคราะห์รายการค้า  สมุดรายวันทั่วไป  บัญชีแยกประเภท  งบทดลอง  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  ปรับปรุงบัญชี  ปิดบัญชี

รู้และเข้าใจองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยในระดับจุลภาคและระดับมหภาค( แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทานและการกำหนดราคาดุลยภาพ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับและกำไร ตลาดและการกำหนดราคารายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลังและนโยบายการคลัง การบริโภค การออม และการลงทุน การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ)