ศึกษาธรรมชาติของสภาวะแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน